VSI KORAKI TEMELJNE PLOŠČE PRED ZAČETKOM MONTAŽE HIŠE

Preden se prične gradnja objekta na temeljni plošči, recimo gradnja montažne hiše, je potrebnih več korakov, da je nadaljna gradnja mogoča in bistven del hiše (temelji) kakovostno narejen. Pred pričetkom gradnje je potrebno najeti nadzornika in izpeljati vse formalnosti.

 • Projekt za izvedbo

  Projekt temeljne plošče, armaturni načrt, popis del, kanalizacija, instalacije

 • Vzpostavitev gradbišča

  Prijava gradbišča, geomehansko poročilo, gradbiščna tabla, gradbiščna ograja, zakoličba, izkop

 • Izkop gradbene jame

  Izkop in odvoz materiala na deponijo

 • Ureditev temeljne podlage

  Izravnava, tampon po potrebi, naklon za odtekanje vode

 • Izvedba razvoda instalacij

  Fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, deževnica, elektrika, telekomunikacije, plin, toplotna črpalka in obetoniranje

 • Postavitev vertikalnih prebojev

  preboji skozi sloje temeljne plošče: kanalizacija, vodovod, elektrika,…

 • Izvedba drenaže

  betonska mulda, drenažna cev, drenažni filc, prodec, jaški

 • Položitev gradbenega filca

 • Vgradnja penjenega stekla

  izvedba slojev po 20-30 cm in komprimacija

 • Izdelava podložnega betona

  položitev ločilne folije, opaž betona in vgradnja betona

 • Izdelava sloja vodoravne hidroizolacije

 • Izdelava armiranobetonske temeljne plošče

  Postavitev opaža, natančna višinska uravnava, položitev armature, vgradnja betona, izravnava plošče

 • Vgradnja obodne toplotne izolacije

 • Izvedba temeljnega ozemljila

 • Predaja temeljne plošče investitorju ali podjetju

Projekt za izvedbo

Tako kot vsaka druga gradnja je tudi pri izvedbi temeljne plošče obvezen projekt ta izvedbo. Ta mora vsebovati arhitekturni načrt temeljne plošče z vsemi dimenzijami ter debelinami in tipi ostalih slojev pod ploščo (toplotna izolacija iz penjenega stekla, hidroizolacija, eventuelen tampon,…). Obvezen del projekta so tudi armaturni načrt, načrt instalacij pod temeljno ploščo in preboji ter popis vseh materialov in gradbeno-obrtniških del. Vsi načrti morajo biti narejeni glede na predvideni objekt in njegove zahteve, lastnosti terena ter druge lastnosti vezane na lokacijo gradnje. Pomemben poudarek pri tej fazi so preboji skozi ploščo, ki morajo biti točno predvideni glede na nadaljno gradnjo. Pomembna je njihova točna pozicija, tip in velikost zaščitne cevi ter mesto izhoda izpod plošče.

Pristop k projektivi mora biti celosten, kar pomeni, da morajo biti pokriti vsi deli gradnje ter medsebojno usklajeni. Naročnik oz. izvajalec montažne hiše mora posredovati vse potrebne podatke v zvezi z objektom še pred pričetkom projektiranja.

Vzpostavitev gradbišča

Pred posegom na zemljišču mora nadzornik prijaviti vse udeležence pri gradnji. Da se ugotovi nosilnost terena in njegove druge značilnosti, se izdela geomehansko poročilo, ki je podlaga za projektiranje temeljne plošče. Postavi se še gradbiščno tablo in gradbiščno ograjo, geodet pa zakoliči pozicijo in višino objekta glede na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred izkopom se postavi še gradbene profile, kamor se prense vse podatke glede pozicije objekta.

Izkop gradbene jame

Glede na zakoličbo in potrebno globino se predvidi obseg izkopa. Najprej se odrine humus, nato pa se izkoplje zemljno do predvidene globine. Če teren ni dovolj nosilen se izkop izvede do nosilne podlage. Ves odvečen material se s tovornjaki odpelje na primerno deponijo.

Ureditev temeljne podlage

Dno temeljne jame je potrebno pred izvedbo nadaljnih del izravnati, da so dela ki sledijo lažje in natančneje izvedljiva. Potreba po izravnavi je odvisna predvsem od vrste terena in natančnosti izkopa. Na ugodnih terenih se lahko podlago uredi z zemljino že ob samem izkopu, na problematičnih zemljiščih pa se lahko podlago izravna s peščenim tamponom. Podlago je smiselno narediti v rahlem padcu, kar omogoča odvajanje vode izpod temeljne plošče.

Izvedba razvoda instalacij

Vsa instalacija, ki vstopa v objekt mora “prebiti” temeljno ploščo. Pred izvedbo sloja iz penjenega stekla se na dnu gradbene jame postavi horizontalni razvod instalacij oz. njihovih zaščitnih cevi z vsemi zahtevami, ki ji instalacije zahtevajo, npr. radij ukrivljenosti. Horizontalne razvode je smiselno obbetonirati zaradi zaščite pred pritiski teže hiše nanje.

Postavitev vertikalnih prebojev

Postavitev instalacije, ki vertikalno prebijejo temeljno ploščo spada pod izvedbo instalacij pod temeljno ploščo, vendar gre pri tem segmentu za poseben poudarek. Preboji so namreč izključno vezani na del hiše nad temeljno ploščo. Zelo je pomembna njihova pozicija in tip, ki jih mora natančno predvideti projektant oz. proizvajalec montažnih hiš, saj naknadna sprememba največkrat ni mogoča.

Izvedba drenaže

Drenaža je pomemben del segmenta temeljev, ki odvaja škodljivo vodo, ki se pojavi ob objektu. Njena izvedba je odvisna od terena in oblike izkopa, vedno pa vsebuje izvedbo mulde z nakloni, ki omogoča zbiranje drenažne vode, drenažno cev, drenažni filc, prodec in zbirne jaške. Odvod drenažne vode se lahko spelje v javni meteorni vod, v ponikovalnico ali površinski odvodnik.

Položitev gradbnenega filca

Gradbeni filc se položi po celotnem tlorisu temeljne plošče in še vsaj dodatnih 2m širše. Filc ločuje penjeno steklo od zemljine, omogoča pa tudi prepust vode in plinov z zemljine, tudi nevarni radon.

Vgradnja penjenega stekla

Penjeno steklo je najprimernejša oblika toplotne izolacije pod temeljno ploščo. Ima vrhunske toplotnoizolacijske,  tlačne in protipotresne lastnosti ter druge lastnosti pomembne za izolacijo pod temeljno ploščo. Penjeno steklo se vgrajuje po slojih 20-30 cm in komprimira z vibracijsko ploščo. Vgradnja je hitra in enostavna.

Izdelava podložnega betona

Na toplotnoizolacijski tampon iz penjenega stekla se položi folijo, ki ga ločuje od betona in tako onemogoča pronicanje cementnega mleka. Po obodu se izvede opaž, nato pa vanj vlije beton, ki se ga uravna za čimlažjo izbedbo hidroizolacije.

Izdelava sloja vodoravne hidroizolacije

Na podložni beton se izvede sloj hidroizolacije, ki preprečuje vstop vlage in vode v temeljno ploščo in hišo. Ta način izvedbe pod temeljno ploščo je daleč bolj primeren od izvedbe na temeljni plošči, saj hidroizolacije ne prebijejo (nujne) jeklene povezave med temeljno ploščo in konstrukcijo hiše. Teh prebojev je veliko, skozi katere bi lahko pronicala voda ali vlaga, kar lahko škoduje konstrukciji hiše, še posebej leseni montažni konstrukciji.

Izdelava armiranobetonske temeljne plošče

Najprej se natančno po projektu postavi opaž, nato pa vanj položi armaturo glede na armaturni načrt, vlije beton in končno izravna zgornjo površino s posebno napravo. Opaž je potrebno popolnoma višinsko uravnati, saj lahko odstopanja in neravnine onemogočajo izvedbo objekta na plošči. Pri izvedbi opaža je opcija, da se opaž naredi nekoliko širši in nato vanj vstavi obodno toplotno izolacijo temeljne plošče.

Vgradnja obodne toplotne izolacije

Obodno toplotno izolacijo temeljne plošče je mogoče izvesti že ob izvedbi opaža, lahko pa se jo prilepi naknadno. Debelina te izolacije mora biti točno predvidena, da se jo lahko spoji z izolacijo cokla objekta. Enako velja za izvedbo vertikalne hidroizolacije v območju cokla.

Vgradnja temeljnega ozemljila

V fazi izvedbe temeljne plošče je potrebno izvesti tudi temeljno ozemljilo in ga povezati z armaturo hiše.

Predaja plošče investitorju ali proizvajalcu

Po zaključku vseh del se temeljna plošča preda investitorju ali podjetju, ki bo izvajalo postavitev montažnega objekta. S tem segmentom zagotovimo, da je delo opravljeno korektno. Preverijo se vse kote in potrdi kvaliteto opravljene gradbene faze, da se dela v naslenji fazi lahko nadaljujejo.

Druga dela, ki se lahko izvedejo v tem segmentu

Po zaključku del vezanih na temeljno ploščo lahko izvedemo še druga dela, ki niso vezana na objekt sam. Tukaj gre predvsem za zunanje razvode in ureditev okolice

 • Dovod vodovoda in izvedba priključka na obstoječe vodovodno omrežje
 • Postavitev elektro omarice na parceli in izvedba povezave od elektro omarice do notranjosti objekta
 • Izvedba meteorne kanalizacije
 • Izvedba zunanje fekalne kanalizacije
 • Izvedba inštalacije potrebne za delovanje toplotne črpalke
 • Izvedba zbiralnika za deževnico
 • Izvedba kletne etaže, če bo vaša hiša podkletena
 • Ureditev okolice
 • Ureditev utrjenih površin, tlakovanje
 • Izvedba škarp in podpornih zidov
 • Postavitev ograj in dvoriščnih vrat
 • Izvedba terase v celoti
 • Postavitev pomožnih objektov

Izvedba kletne etaže

Če je predvidena klet pod vašo montažno hišo, vam lahko ponudimo tudi izvedbo kleti, s poudarkom na korektni izvedbi objekta brez toplotnih mostov. Za vsak objekt posebej preučimo geomehansko poročilo in pregledamo zemljino, da lahko ugotovimo kakšen način izvedbe hidroizolacije je primeren za posamezno lokacijo gradnje. Pri kleti je pravilen izbor in izvedba hidroizolacije ključen segment, če želimo zagotoviti korektno izvedbo in pričakovane rezultate. Potrebno je poskrbeti tudi za vodotesno izvedbo vseh prebojev, ki nastanejo zaradi prehoda inštalacij preko stene ali temeljne plošče kleti.

V dosedanji praksi imamo veliko referenc objektov, ki imajo klet. Od precej tehnično enostavnih objektov, ki so izvedeni na zemljini, ki dobro prepušča vodo (prod), pa do objektov, ki imajo kleti locirane v ilovici z zelo slabo prepustnostjo vode. Med najbolj zahtevnimi so objekti, ki so izvedeni na lokaciji, kjer je nivo podtalnice višji od nivoja kleti. Tudi takih objektov imamo nekaj in vsi funkcionirajo brezhibno. Izbor hidroizolacije prilagodimo tudi sistemu gradnje, ki ga uporabimo za izvedbo določene kleti. Uporabljamo tri izvedbene opcije:

 • klasična izvedba kleti z uporabo betonskih votlakov in AB vezi
 • izvedba kleti iz obojestransko klasično opažanih AB sten
 • izvedba kleti z uporabo gradbenega sistema TermoLOGiK, ki omogoča natančno gradnjo, izvedbo brez toplotnih mostov in dobro izoliranost obodnih sten.

Izbor gradbenega sistema prepuščamo vam, seveda pa svetujemo primerne opcije glede na lokacijo gradnje in energetski nivo, ki ga z objektom želite doseči.